Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΗΞΕ!

Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας!

Όροι Διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣΚΟΤ

“ΑΕΚ BC Μascot Design”

 

Περίληψη – Σύντομη Περιγραφή

Η ΑΕΚ διοργανώνει ανοικτό διαγωνισμό, με τίτλο «AEK BC Mascot Design»και χρηματικό έπαθλο αξίας  1500 ευρώ, για τον σχεδιασμό και την δημιουργία της Επίσημης Μασκότ. Ο διαγωνισμός είναι διαδικτυακός και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, μόνιμους κατοίκους Ελλάδας ή κατοίκους εξωτερικού. Oι συμμετοχές θα υποβληθούν μέσω email και τo νικητήριο σχέδιο θα αναδειχθεί από ειδική επιτροπή αξιολόγησης της ΑΕΚ.

Στόχοι Διαγωνισμού

Να δημιουργηθεί η μασκότ της μπασκετικής ΑΕΚ

 

Όροι και προϋποθέσεις

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των δεδομένων τους, αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό οποιουδήποτε συμμετέχοντος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί ΝΙΚΗΤΗΣ. Ο δε συμμετέχων θα ευθύνεται απέναντι στην Διοργανώτρια  για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις του.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων, καθώς και η αποστολή τους από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα. Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή τους στην εν λόγω έρευνα- διαγωνισμό, και δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

 

Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. H Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του.

Αποκλεισμός

Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στη Διοργανώτρια, καθώς και οι συγγενείς τους α’ βαθμού.

 

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

 1. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να στείλουν μέσω email το/τα σχέδιο/σχέδιά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση events@aekbc.gr .
 2. Τα σχέδια θα πρέπει να αποστέλλονται σαν attachment / επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή pdf.
 3. Κάθε email θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα (1) επισυναπτόμενο αρχείο – μία (1) συμμετοχή. Email με περισσότερα επισυναπτόμενα αρχεία θα θεωρούνται άκυρα και δεν θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ότι:

Α. Πολλαπλές συμμετοχές μπορούν να γίνουν δεκτές (με την αποστολή πολλαπλών σχεδίων / κάθε σχέδιο = μια συμμετοχή), ενώ κάθε συμμετοχή πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστά, σε διαφορετικό email.

Β. Για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει:

 • Να περιλαμβάνει ένα (1) επισυναπτόμενο αρχείο
 • Να αναφέρει στο θέμα του email: “ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ AEK BC MASCOT DESIGN”
 • Στο κείμενο του email να αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα:
 
 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Πιθανός τίτλος έργου
 • Σύντομη περιγραφή/ concept

Αξιολόγηση σχεδίων

Η αξιολόγηση των σχεδίων που θα υποβληθούν θα γίνει από ειδική επιτροπή της ΑΕΚ. Η επιτροπή αυτή δύναται να αποτελείται από στελέχη και ανθρώπους της τέχνης και αθλητισμού της οικογένειας της ΑΕΚ. Η επιτροπή θα αξιολογήσει το σύνολο των συμμετοχών, από τις οποίες θα προκύψουν short lists που θα κριθούν εκ νέου για να αναδειχτούν τα νικητήρια.

 

Δώρα

Όλα τα σχέδια που υποβλήθηκαν, θα κερδίσουν δωροεπιταγές με εξαργύρωσή τους σε προϊόντα της ΑΕΚ.

Το καλύτερο σχέδιο του διαγωνισμού, όπως θα προκύψει από την αξιολόγηση της ειδικής επιτροπής της ΑΕΚ, θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο αξίας 1500 ευρώ .

 

Ενημέρωση για την Παραλαβή των Δώρων

Τα στοιχεία του νικητή του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό Τόπο www.aekbc.gr και ο παραπάνω θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια με σχετικό προσωπικό μήνυμα στον Διαδικτυακό χώρο. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανάδειξης του και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τηλεφωνικά στο 210 2821008, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου το οποίο μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το δώρο.

Αντίστοιχα και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω συνθήκες, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον επιλαχόντα εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ανακοινώνεται η μεταβίβαση του δώρου σε αυτόν και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος, ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο με τη Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τηλεφωνικά στο 210 2821008, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου το οποίο μεταβιβάζεται στον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που ούτε ο νικητής ούτε κανείς από τους επιλαχόντες δεν αποδεχτεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε η Διοργανώτρια θα εξετάσει εκ νέου το διαγωνισμό και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση με την απόφασή του.

Διευκρινίζεται ότι η παραλαβή του χρηματικού επάθλου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, κατόπιν συνεννόησης των μερών και παρουσίας του νικητή-τριας στα γραφεία της ΑΕΚ (Λ. Ηρακλείου 466 & Κύπρου, Ν. Ηράκλειο, Αττικής), την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας του νικητή-τριας (ή με ειδική εντολή εξουσιοδότηση του τελευταίου σε τρίτο πρόσωπο, στην οποία θα υπάρχει επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού ζητηθεί. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος παραλαβής αποκλείεται εκ των προτέρων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του/της νικητή-τριας, θεωρείται ως άρνηση παραλαβής και ως εκ τούτου το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου το οποίο μεταβιβάζεται στον επόμενο επιλαχόντα.

 

Προθεσμίες

Τελευταία ημέρα για την υποβολή των συμμετεχόντων σχεδίων είναι: Κυριακή 31 Ιουλίου 2016 στις 23:59.

Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την παρέλευση της άνω ημερομηνίας και ώρας, οι οποιεσδήποτε ενέργειες τυχόν μεταβάλλουν το μέχρι τότε αποτέλεσμα, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν θα παράγουν κανένα αποτέλεσμα, ούτε θα δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε, ο δε διαγωνισμός θα θεωρείται οριστικώς περατωθείς.

Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα χρήσης

Όλα τα σχέδια ανήκουν στον συμμετέχοντα-σχεδιαστή και καμία αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων δεν υπάρχει από την Διοργανώτρια του Διαγωνισμού. Επίσης διευκρινίζεται ότι κάθε υποβαλλόμενο σχέδιο, θα πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία του συμμετέχοντα και δεν επιτρέπεται να έχει κερδίσει βραβείο ή να έχει υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό. Με την υποβολή ενός σχεδίου στο διαγωνισμό ο συμμετέχων χορηγεί στην ΑΕΚ δωρεάν και απεριόριστο δικαίωμα χρήσης να το αναπαράγει, διαδίδει, αποστείλει, εκτελέσει, και να το διαθέσει στο ευρύ κοινό, καθώς και να παρουσιάσει τα ως άνω σχέδια σε εκθέσεις και άλλες τυχόν δραστηριότητες, σε εκδόσεις, σε εμπορικής προωθήσεως και δημοσίων σχέσεων υλικά, σε έντυπο υλικό και στο διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες που θα βραβευθούν πρέπει να παράσχουν το σχεδιασμό και γραφικά υψηλής ανάλυσης (300 dpi). Επιπλέον, η ΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να παράγει και αν χρειαστεί να τροποποιήσει τα βραβευθέντα σχέδια, σε μορφή πρωτοτύπου.

Αυθεντικότητα των σχεδίων

Ρητά δηλώνεται ότι τα σχέδια που θα αναρτηθούν, θα πρέπει να μην παραβαίνουν διατάξεις της νομοθεσίας, να μην είναι προσβλητικά, ανήθικου περιεχομένου και άσχετα με το ορισθέν θέμα, άλλως η διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τα διαγράφει χωρίς καμία προειδοποίηση. Επίσης, το σχέδιο θα πρέπει να έχει γίνει από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και να αποτελεί δικό του πρωτότυπο έργο, δηλαδή τα σχέδια δεν θα πρέπει να προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ή αμφισβήτησης επί των δικαιωμάτων αυτών, η Διοργανώτρια δεσμεύεται να προβαίνει σε διαγραφή του σχεδίου χωρίς καμία ευθύνη της για το λόγο αυτό, οπότε η διαφορά θα διευθετείται μεταξύ των ενδιαφερομένων. Επίσης τα μέρη δεσμεύονται ότι η χρήση των ως άνω σχεδίων θα γίνει αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

Διευκρινίζεται ότι αντίγραφο σχεδίων από άλλες πηγές δεν επιτρέπεται. Οποιαδήποτε μορφή αντιγράφου θα οδηγήσει σε άμεσο αποκλεισμό.

Σε αντίθετη περίπτωση όσοι υπέβαλαν και συμμετείχαν στον διαγωνισμό με αντίγραφα σχεδίων που ανήκουν σε τρίτους ή που παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων θα ευθύνονται αποκλειστικά σε περίπτωση τυχόν αξιώσεων τρίτων, απαλλάσσοντας την ΑΕΚ, μη αποκλειόμενης και της ευθύνης τους προς αποζημίωση στον τελευταίο, λόγω αθέτησης όρων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό.

Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόματος και του σχεδίου του, άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.

Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απόλλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

Δημοσίευση των σχεδίων

Πρόσωπα που υποβάλλουν τις ιδέες τους σε αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα αποδέχονται ότι όλες οι υποβληθείσες ιδέες, τα σχέδια ενδέχεται να δημοσιευθούν στο διαδίκτυο και να είναι διαθέσιμα σε έναν άπειρο αριθμό χρηστών. Διευκρινίζεται τέλος ότι η Διοργανώτρια του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει όσα σχέδια δεν συνάδουν με το ύφος του διαγωνισμού, καθώς και όσα είναι προσβλητικά, ρατσιστικά, έχουν ανάρμοστο περιεχόμενο ή γενικότερα αντιβαίνουν τους κανονισμούς λειτουργίας του ηλεκτρονικού δικτύου.

Εκτέλεση των σχεδίων / κατασκευή

Δεν τίθεται συγκεκριμένος περιορισμός ή προδιαγραφές σχετικά με τα υλικά κατασκευής και τις διαστάσεις των σχεδίων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την εκτέλεση του νικητήριου σχεδίου και την κατασκευή του τελικού αντικειμένου, να επιλέξει τα υλικά κατασκευής και τις διαστάσεις που επιθυμεί, και σε συνεννόηση με τον/την σχεδιαστή-τρια / νικητή-τρια.

Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Η ΑΕΚ, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού

 

Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο mascotdesign.aekbc.gr

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος, καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς την AEK, προκειμένου να προβαίνει κατά την εύλογη αυτής κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους.

Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους παρέχουν στην Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τον Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Δώρου σε αυτόν.

 

Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από την σελίδα mascotdesign.aekbc.gr  Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των συμμετοχών στο διαγωνισμό, μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκληση του από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτόν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας